Güz Akademi-Haberler
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

Yenidünya Düzeninde Şirketlerin Yeniden Yapılanması ve Yönetim Anlayışındaki Değişimler

(gtag.js)
Önemli not

Değerli okuyucularım, yazımda ortaya koyduğum ve şekillerle anlaşılmasını kolaylaştırmaya çalıştığım yenidünya düzeninde şirketlerin yeniden yapılanması konusundaki tüm fikir ve şekiller bir kaynaktan alıntı değildir, tamamen tecrübe ve bilgi birikiminin sizlerle paylaşımıdır. Eğitim ve Danışmalık sektöründe en fazla yazı yazan ve bilgi paylaşımında bulunan olmaktan mutluluk duyuyorum.

Bununla birlikte yazılarımın, eğitim içeriklerimin aynen kopyalanmasından üzgünüm, sitemde yer alan tüm yazı, resim, içerik vb fikir ve sanat eserleri kanunu 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında korunmaktadır.  Saygılarımla
 
-------------------0000000---------------------

Yenidünya Düzeninde Şirketlerin Yeniden Yapılanması ve Yönetim Anlayışındaki Değişimler

 Salgının tüm dünya ekonomisinde yarattığı etkiler zincirleme olarak devletlere, şirketlere ve kişilere değişik ölçekte ve farklı şekillerde yansımaktadır. Şirketlerin yönetim yaklaşımlarında, yönetim anlayışlarında, yönetim süreçleri ve organizasyon yapılarında değişimi zorlayan etkenler nedeniyle yeniliklerin ve değişimlerin olması kaçınılmaz bir sonuçtur. Değişimin nedenleri;
 • Serbest piyasa ekonomi prensiplerinden uzaklaşma, daralan ülke ekonomileri,
 • Ülkelerin ithalat ve ihracat politikalarında yeni sınırlamalar getirmeleri
 • Tüketicilerin tüketim eğilimlerinin değişmesi
 • Müşteri beklentilerinin değişmesi
 • Tasarruf eğilimlerinin değişmesi
 • Salgın nedeni ile işgörenlerin çalışma yöntemlerinin değişmesi
 • Dijital çalışma ve dijital pazarlama ve satış alışkanlıklarının yaygınlaşması
 • Daralan piyasalarda rekabetin şiddetlenmesi
 • Küreselleşmeden adalaşmaya yönelme söylemleri

Bilginin Merkeze Oturması

Salgın sonrasında firmaların varlığını koruyabilmesi, etkin ve işlevsel organizasyon yapısına sahip olması, rekabet edebilecek ürün, hizmet üretebilmek için karar süreçlerinde kullanabileceği bilgiyi elde etmesi gereklidir. Yeni dönemde sezgi veya tahmine dayalı kararlardan daha çok riski azaltan bilgiye ve mantıksal kararlara dayalı yönetim süreçleri şirketlerde kullanılacaktır.

Yeni dönemde yönetimlerin başarılı olması için bilginin edinilmesi ve kullanılması merkeze oturacaktır. Rekabette başarılı olmak, şirketlerin sürdürülebilirliği için doğru karar verebilmek için enformasyon ve toplamında oluşan bilginin doğruluğu, tamlığı, güncelliği, doğruluğu öne çıkacaktır. Doktor nasıl doğru teşhis koyabilmek için kan, idrar, EMAR vb testlerin sonuçları ile bütün resmi görerek karar verip teşhis koyuyorsa iş hayatında bilginin bütünlüğünü ve etkin kullanımını sağlayan organizasyon yapıları yaygınlaşacaktır.
 Şirket yöneticilerinin başarısı enformasyon ve bilgilere ulaşımının sağlanması, bu bilginin akıl ve tecrübe ile yoğrularak değerlendirilmesi ile dağıtım kanalının kalitesine bağlıdır. Etkin iletişimin kullanımı ile yöneticiler hızlı ve yerinde karar alarak firmalarının rekabet güçlerine katkı sağlayacaklardır. Burada enformasyonun zenginliği, enformasyonun etkileşim kalitesi, ulaşılabilirliği, enformasyonun gizliliği ve bir bütünü oluşturmasına katkısı önem kazanmaktadır.

Yöneticinin Kalitesi

Şirketin amaç ve hedeflerinin oluşumunda ve stratejik hedeflere ulaşma süresinde kararların verilmesinde, icranın yapılması ve sonuçların ölçülmesinin tam merkezinde enformasyon ve bilgi yer alacaktır. İhtiyaç duyulan bilgi piyasa, kendi şirketiniz, rakipleriniz, müşteriler, teknoloji ile ilgilidir, Bilginin elde edilme ve kullanılma yöntemi rekabet İstihbaratı olarak adlandırılır.

İşin acı tarafı, iş hayatında, şirketlerin çoğunluğu stratejik yönetim uygulamaktayız derken, stratejik yönetimin ihtiyaç duyduğu bilginin toplanması, dağıtılması ve karar süreçlerinde kullanılması ile ilgili değillerdir.

Merkeze bilgiyi koyarsak, bu bilginin nasıl toplanacağı ve nasıl değerlendirileceğinin şirketlerde belirlenmesi gerekiyor ki, bu rekabet istihbaratının şirketlerin kurumsal yapısında yer alması ve çalışmaya başlaması anlamına gelmektedir.

Bilginin elde edilmesinde ve dağıtılmasında, ilk adım soru üretebilmektir (Araştırma ve gözlem).

Personel kalitesi ile yönetim kalitesi arasında doğrudan bağ olmakla birlikte bu yeterli değildir, bilgi olmaz ise nasıl karar verilebilir? Yönetici ilk adımda ihtiyaç duyduğu bilgilerin varlığını araştırmalı ve gerekiyorsa bilgilerin toplanmasını talep etmelidir.

Bilgiye her sahip olan doğru karar verememektedir, kişisel beklenti, duygu, tecrübe ve algıyı etkileyen diğer faktörler kararı etkilemektedir. Elde edilen enformasyonun ve bilginin karar sürecinde kullanılması yöneticinin algılama ve anlamlandırma kalitesine bağlıdır.


Karar sürecinde başarılı olmanın sonucunda icranın kalitesi ve kontrolün kalitesi gündeme gelecektir. Bu değerlendirmelerin sonucunda görevin ve kullanılan gücün etkinliğini öne çıkacaktır.

Bilginin varlığı ve kullanılması şirket gücünün etkinliğini belirlemektedir; insan kaynağı, zaman, sermaye, kaynak tahsisi, üretim, müşteri beklentisi, inovasyon, AR-GE, emek, önceliklerin belirlenmesi, maliyet ve sıklet merkezinin belirlenmesi gücün etkinliğini belirleyen faktörlerdendir.

Eşgüdüm

Analitik yaklaşımın getirdiği parçalı yönetim anlayışı yönetimin ilk klasik ve neo-klasik yaklaşımın getirdiği yapı bürokratik yaklaşımla birleşerek günümüzde uygulanan temel organizasyon ve süreç anlayışının temellerini oluşturmaktadır.
Yaşanan salgınla birlikte analitik yaklaşımın bütünü görmeye engel olduğunu, özellikle yönetim sürecinde farklı uzmanlardan kurulan komisyonların karma yapılarının teşkillerinin gündemde olması ile öğrendik. Analitik yaklaşımın oluşturduğu parçalı yönetim ve sorun çözme anlayışından uzaklaşmak için eşgüdümü sağlayacak bir çalışma yöntemi uygulandı.

Buradan çıkarılan ders olarak stratejik yönetim, planlama, üretim, satın alma, pazarlama, satış, finans, muhasebe, AR-GE, depolama ve kalite kontrol gibi ayrıştırılmış bölümler yerine koordinasyon ve bütüncül resmi oluşturacak bir süreç yönetimi önümüzdeki dönemde şirketlerde uygulanabilecektir.
Faaliyet alanları örtüşen veya tamamlayıcı rol üstlenen birimlerde bilginin ve işlevin bütünlüğünü sağlayacak çözümler uygulanabilir. Şirketlerin faaliyet ve çalışma biçimlerinde değişiklik olması ile birlikte örneğin üretim planlama ile satın alma birimleri birleştirilebilir.

Yeni yaklaşımda her işe bir eleman değil, çok yönlü ve birleştirilmiş işleri yapabilen eleman anlayışı ile görev birleştirilmesi kısımların, bölümlerin ve yöneticiliklerin birleştirilmesi, kademe azaltılması ile söz konusu olabilecektir. Çünkü bilginin dağıtım kanallarının kısaltılması, bilginin ilgili bölümlere ulaşmasının sağlanması şirketlere tasarruf sağlamasıyla yalın yönetim anlayışının yaygınlaşması söz konusu olacaktır

Bilginin dağıtımında karar süreçlerinde bilginin paylaşımında eşgüdüm toplantıları ve bu maksatla kurulacak çalışma grupları öne çıkabilecektir.

Dijital gelişmeler ve Değişimler

Evden çalışma imkânları, çevrimiçi pazarlama ve satış imkânlarının artışı ve ürünler de sağlık beklentisi ile tüketici eğilimlerinin kalıcı hale gelmesi evden çalışma ve çevrimiçi satış kanallarının kullanımında kalıcı etkiler yapacaktır.

Yöneticiler, çok yabancı dille, çok farklı pazarlara ürün sunarken, ülkelerin farklı pazarlardaki standart ve müşteri beklentilerini analiz ederek, elektronik ortam da firmalarının varlıklarını sürdürmek için çalışmalar yaparken satış ve pazarlama kanallarında rekabet için bilgiye ihtiyaç duyacaklardır. Bu ihtiyaç yapılanmayı doğal olarak etkileyecektir.

Şirketlerin iç ve piyasadaki rakipleri ile ilgili çalışanlarından isteyecekleri rapor formatlarının dijital ortamlara aktarılması ile dijital imkânlar bilgi toplamada araç olarak firmalara ve yöneticilere katkı sağlayacaktır.

Sun Tzu der Ki; Harekete geçmeden düşün, tasarla

Sonuç:

Yalın yönetimin yaygınlaşması, kademelerin azalması ve eşgüdüm çalışmalarının etkisi ile iletişim ve bilginin dağıtım kanalları kısacak, şirket içinde karar zinciri oluşturulacak, böylece tek elden verilen kararlarda çokseslilik sağlanarak, zinciri oluşturan birimlerin görev, yetki ve sorumlulukları belirginleşecek ve müşteriler ile karar süreçlerinin kısalması sağlanacaktır. Raporlama ve geri bildirimlerin teknolojinin gelişimi ile iletişimin hızlanması ve kolaylaşmasıyla problemlerin çözümü ve kararların hızla alınmasının sonucu toplam kalite anlayışının yönetim ve üretim süreçlerinin tamamına yaygınlaşması sağlanacaktır.

Yeni dönemde yöneticinin kalitesini belirleyen soru sorma becerileri ile ihtiyaç duyulan bilginin toplanması, iletişim kalitesi, eşgüdüm sağlama becerileri, rapor alma ve karar süreçlerinde ortak akıl süzgeçlerinin kullanılması ve hızlı karar verme becerileri öne çıkacaktır.

Her ürün bazında salgının müşteri beklentilerini nasıl etkilediği, geleceğin ürün bazında nasıl tahmin edildiği, olumsuz etkileri ortadan kaldırmak için neler yapılabileceğini ele alabilmek için ürün tabanlı ve piyasa gerçekleri ve gelecek tahminlerini üretecek bilgiye ihtiyaç duyulacaktır.

Rekabetin ve karar süreçlerinin merkezinde bilgi yer alacaktır. Ürün temelli, müşteri beklenti ve analizlerinin üretim süreçleri ile birleştirilmesi, tüm ürünler için yapıldığında elde edilen süreçler bir büyük resim olarak ortaya konduğunda eşgüdüm ve birleştirme seçenekleri belirlenmiş olacaktır.

İş birleştirme, kademe azaltma, yalın yönetime yönelme, bölüm birleştirme, ürün temelli müşteri ve pazar taleplerinin değerlendirilmesi, salgında evden çalışma sürecinde elde edilen tecrübelerin birleştirilmesi için şirketler ortak akıl komiteleri oluşturmalı ve kısa süre içinde değişim ve dönüşüm kararları verebilmelidir.

Sun Tzu Der Ki; İyi bir lider, çalışanlarını toplayıp, güçlerini konsantre ettiğinde, her insanda bulunan değişik nitelikleri bir potada birleştirmeli ve dengelemelidir.

Şiddetli rekabette başarılı yöneticim sürecinin merkezinde bilgi yer almaktadır, tahminlere, sezgilere dayalı kararlar belirgin riskler nedeni ile geçmişte kalmıştır. Bilgi ile başlayan karar süreçleri eşgüdüm ve yöneticinin kalitesi ile firmalara piyasada var olma ve sürdürülebilir rekabet fırsatı vermektedir.

Etkin güç kullanımı ile şirket içi bilgi akışının hızlanması, maliyette, satış fiyatında, müşteri beklentisinin karşılanmasında, ürünün taklit edilmesinden önce yeni ürün tasarımının yapılmasında, farklı pazar beklentilerinin karşılanmasında, inovasyon uygulamalarında, rakiplerin müşteri, pazar ve fiyat politikalarına karşı uygun stratejiler belirlenmesinde, rakiplerin tepkilerine hızlı cevap verilmesinde büyük avantajlar sağlanacaktır.

Yeni Dünya Düzeninde Malumat, Münazara, Müzakere, Müşavere, Muhakeme, Mukarrer (Kesin Karar) kavramları ve süreçlerde yerlerini almaları öne çıkacaktır.

Danışmanlık talepleri ve sorularınız için lütfen irtibat kurunuz.

Saygılarımla

Fikret GÜZELLER
fikretguzeller@gmail.com

Yazıyı sosyal medyanız da alttaki bağlantılar aracılığı ile paylaşabilirsiniz.