Güz Akademi-Haberler
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

Başkan Güven Kaybediyor, İnsanlar Duyduklarına İnanmıyor: (Güven Duygusu ve Algı Yönetiminin Çöküşü)

(gtag.js) İnsanlar her zaman liderin algıladığı gibi konuları algılayamazlar, lider mesajı oluşturup, insanlara mesajını aktardığında, liderin mesajı sunmaktaki amacına uygun olarak kitleler mesajı algılamadıkları için beklenen davranış değişikliklerini göstermezler.

Oluşturulan ve iletilen mesajın toplum üzerinde istenen etkiyi oluşturması için lidere güvenin kitlelerde olması gerekir. Öncelikle mesajın algıyı yönetebilecek özelliklere sahip olması bir gereklilik iken kitlede gerekli etkiyi sağlayabilmesi için mevcut lidere güven duygusunun sürdürülmesi önemlidir.

İnsanlar ilk olarak lideri dinlerken bilinçdışı olarak lidere güvenip güvenmeyeceklerine karar verirler. Güven duygusu baskı veya zorlama ile oluşturulamaz. İletişim sürecinde insanların içgüdüsel olarak karar verdikleri bir süreç yaşanır. Duyguların karar süreçlerini etkilediği bilinmektedir.

Güven rasyonel, bilişsel ve duygusal süreçlerden etkilenmektedir. Bununla birlikte bilişsel süreçte algı filtrelerinin, tecrübelerin ve geçmişte yaşanan duyguların etkisiyle şekillendiği bir gerçekliktir. Davranışlar ve sözlü ifadeler kesinlikle güvenin kanıtıdır. Lidere güven ve algı yönetimi arasında yüksek bir bağ vardır.
 • Güven duygusunun oluşmasında beden dili ve ses tonu önemli bir yer tutmakla birlikte birçok faktör bilinçdışı oluşan güven duygusunun oluşmasında etkendir.
 • İnsanlar öncelikle kendilerine güvenen kişilere karşı güven duygusu oluşturmaya eğilimlidir.
 • İletişimde başarılı olan ve kişilere değer verdiğini gösteren kişilere karşı güven duygusu oluşturmaya insanlar içgüdüsel olarak karar verirler.
 • İnsanlarla konuştuklarınızı yani sözlerinizi yerine getirdikçe size karşı olan güvenlerini devam ettirirler.
 • Savunmasız olan ve hatalarından ders alan insanlara karşı güven duygusunun oluşturulması daha kolaydır.
 • Adalet ve eşit muamele güven duygusunun oluşmasında önemli bir etken olarak görülmektedir.
 • Mesajlarınızın tutarlı olması ve mesajlarınıza inanılması güven duygusunun oluşmasında ve sürdürülmesinde önemlidir.
 • Mesajların birçok kaynaktan liderin mesajını tekrarlaması, lidere olan güven duygusunun sürekliliğini sağlar.
 • İnsanlar liderin sahip olduğu güce saygı duyarlar ve o gücün parçası olmak isterler, yani güçlünün tarafında olmak isterler, liderin gücü güven duygusunun oluşmasında ve sürdürülmesinde etkendir.
Liderin aktardığı mesajın kişilere ulaşması ile insanlar değerlendirme sürecinde kişiden kişiye farklı olarak mesajları değerlendirirler. Değerlendirmeyi etkileyen faktörler doğrudan ya da bileşik etki ile güveni etkilerler. Peki, güvenin zayıflamasına veya ortadan kalmasına neden olan faktörler nelerdir?
 • Bir Gruba Kendini Ait Hissetme: Kişi kendini ait hissettiği grubun başarısız olduğunu düşündüğünde, gruba aidiyet duygusu sarsılmaya başlar. Gruba ait olduğunda grupla birlikte değer gördüğünü ve önemli olduğunu hisseder.
 • Lidere veya Gruba Karşı Hissedilen Sadakat: Lidere ve gruba karşı olan sadakat zayıflamaya başladığında sorgulamalar başlayacaktır, sorgulama algı yönetimini başarısız kılar, soru soran ve cevap arayan boşlukları görmeye başlar.
 • Beklentilerin Karşılanması: İnsanlar bir gruba katılırken maddi ve çıkar beklentilerinin karşılanmasını beklerken bu gruptan aldıkları duygusal tatminde bir beklenti olarak kişilerde yerini almaktadır. Beklentilerin karşılanmasındaki hayal kırıklıkları güven duygusunu olumsuz olarak etkilemektedir.
 • Liderin Kullandığa Güce Duyulan Güven: Lider makamından ve kişiliğinden kaynaklanan gücü kullanır. Bu gücün gerçek olmadığı düşüncesi veya gücün olmadığını orta koyan konuşma, kampanyalar liderin gücünün sorgulanmasına yol açar ki, buda birçok alanda konuşmaların ve eleştirilerin başlamasına yol açar.
 • Bilginin Güvenirliliği: Mesajların doğru olmadığı ve gerçeğin bir kısmının doğru olduğunu fark edilmesi ile her sunulan mesajın sorgulanması ve mesajın inandırıcılığının değerlendirilmesi sonucu orta çıkacaktır.
 • Farklı Kaynaklardan Mesajın Desteklenmesi: farklı kaynaklardan gelen mesajların liderin mesajından daha baskın olması ve liderin mesajının zayıf olmasına neden olması liderin güvenirliliğine doğrudan etki eder.
 • Sevgi/Sempati: Lidere karşı olan kişisel sempatinin ortadan kalması liderin kişiler tarafından savunulmamasına ve toplum içinde yapılan konuşmalarda taraftar kalmamasına veya azalmasına neden olur ki, toplumdaki lidere olan güven zayıflar.
 • Korku: liderin gücü toplumda korku oluşturur ve insanların sinmesine, susmasına neden olur. Korku imparatorluklarının kurulmasına ve tüm toplumun bu baskı mekanizması ile yönetilmesine yol açar fakat daha büyük bir korku orta çıktığında insanlar bu korkunun etkisi ile tutumlarını değiştirirler. Düşük ruh halleri düşüncelerinizi olumsuz etkileyebilir, kişilerin sezgini ve rasyonel bakış açılarının körelmesine neden olabilir.Liderin amacı algıyı yönetmek amacı ilettiği mesaj güven duygusunun ortadan kalkması ile etkisini kaybeder ve lider algıyı yönetemez hale gelir. Güven duygusunun ortadan kalkması iletilen mesajların olumsuz olarak değerlendirilmesine neden olur.
 
Lidere olan güven bir anda yıkılmaz, fotoğrafta görülen direklerin her biri kişiler için farklı zamanlarda ortadan kalkar ancak yıkımın başlaması kitlelerde bulaşıcı etki yapar. Çünkü güven bir duygudur ve reel değerlendirmeye tabi değildir. Duygular gerçeklik olarak algılanır.

Bu olumsuzluk geçmişte verdiği mesajlar ile birlikte sunulduğunda ve birlikte insanlara servis edildiğinde geçmişte yönettiği ve motive ettiği kitlenin parçalanma sürecinin başlamasına yol açar. İlk aşamada kitleden kopuşlar ve kişisel sorgulamalar başlayacaktır.

Algı yönetiminde zaman, mekân ve durum şartlarına göre mesajların değerlendirilmesi ve algılanması değişmektedir. Algının yönetilmesinde başarısızlık ilk adımda bölümler halinde olmakla birlikte lidere olan güvenin tamamen ortadan kalkmasına neden olmaz. Liderin güvenirliliğinin çok büyük hasar alması ise algıyı yönetmekte başarısızlığın büyümesine ve kitleye ulaştıracağı mesajları kitlesinin dinlememesine, dinleyenlerde istenen algıyı oluşturmamasına ve liderin güvenirliğini kaybetmesi ile seçmen kitlesinin dağılmasına yol açar.

İkinci adımda liderin geçmişte verdiği mesajların sorgulanmasına ve söylediklerinin gerçeklemediği anlaşıldığında liderin güvenirliği ortadan kalkacağı gibi geçmişteki başarılı algı yönetimleri tam tersi etki oluşturmaya başlayabilir.

Geçmişteki verilen mesajlar zaman, mekân ve duruma göre yeniden değerlendirildiğinde liderin güvenirliliği olmadığı veya zayıfladığı için geçmişte olumlu değerlendirilen mesajlar olumsuz değerlendirilmeye başlanır ve algı yönetimi çökmeye başlar.

Gerçekte etki, bireyin duygularının kaynağını anlamasına ve bunları yönetmesine bağlı olarak değişir. Kişi kendi duygularını düzenleyebildiğinde, güven duygusunun negatif etkilenmesine engel olur, buda algı yönetimine karşı koymayı veya doğru algılamayı sağlar.

Zaman değişti ve salgın başladı durum değişti ve mekân değişti, insanlar evlerine kapandı, iletişim farklılaştı, sizce bunlarla birlikte algı yönetimi konusunda ne başladı?

Sığırlar damgalanırken, çok sıcak demirler derisine belirli bir ağırlıkla bastırıldığında hayvanın sahibi belirleniyordu ancak bu yöntemde enfeksiyon riski vardı. Demir tam tersine çok soğutularak deriye bastırıldığında aynı damga oluşmakta fakat enfeksiyon ve yarar oluşmamaktadır. Burada yapılan bilginin tam ters kullanımıdır. Bilgiye sahip olan bilgiyi istediği biçimde kullanabilir. Ele alacağım örnekte bu yaklaşımı kullanacağım.

Şimdi yazdıklarımızı Amerika da yapılan anket sonuçlarına göre (NPR/PBS NewsHour/Marist Poll Results: Coronavirus) Amerika da federal hükümetin korona virüsünün yayılmasını önlemek için yeterli çaba sarf ettiğini söyleyenlerin oranı şubat ayında %61 iken şimdi %46'ya indiği belirlenmiş.

Son ankete göre Amerikalıların yalnızca %37'si Başkan Trump'tan duyduklarına güven duyarken %60'ı ise Başkanın söylediklerine güven duymadıklarını söylüyor. Ankete göre toplum medyanın aktardığı mesajlara da genel olarak güven duymamaktadır.

Bu oran Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında değişim göstermektedir. Bu bilgide taraftar ve bir gruba ait olmanın güveni ve mesajın değerlendirilmesini etkilediğini göstermektedir. Ankete katılanlar başkana güven duymuyor ve çoğunluk kendisine inanmıyor.

Bu durumda başkan ölüm oranlarını düşük gösterir ve rakamlar söylediklerinin üzerinde çıkarsa Trump Kasım seçimini kaybedebilir. Ancak Muhtemel mortalite rakamlarını yüksek gösterir ve sonuçta gerçekleşen ölüm oranları düşük çıkarsa başkan bunu başarı olarak kendi hanesine yazarak toplumun güvenini kazanacak ve seçimde avantaj sağlayacaktır.

Mortalite oranlarını ve salgının yayılım hızını yüksek olduğunu vurgulayarak oluşturulacak korku ile insanların öncelikleri ve beklentileri yönlendirilebilir.

Halka yapılan doğrudan maddi yardımlar sempati ve beklentilerin karşılanması olarak değerlendirilebilir. Devletin güçlü olduğunu ve piyasaya sürekli para vererek insanları desteklediğini ortaya koyarak, başkanın güçlü olduğunu ve bu gücün Amerikan devletine toplumsal inancı desteklemesi için yapılıyor olması doğal bir düşüncedir.

Başkan Dünya sağlık Örgütüne karşı olumsuz tutum takınarak, bu kaynağın verdiği mesajları ve örgütü olumsuz ve güvenilmez olarak göstererek, kendi kaynaklarından aktarılan mesajları öne çıkarmaya çalışırken, örgütü de kendi çizgisine çekecek adımlar atmış olmaktadır.

Başkanın danışmanları güven duygusunun önemini bildikleri için kriz döneminde ilk adımda güven duygusunu korumaya odaklanmışlardır ve başkan ölüm sayılarını yükselterek ve toplu cenazeler ile korkuyu yükselterek, sonucundan istifade etmeyi hedefleyecektir.

Bu yazıda anlatılanın tersi uygulanarak güven oluşturulmaya ve ilk seçimde bu güven üzerinden verilecek mesajla yeni başkanlık seçiminin kazanılması hedeflenmektedir.

Amerikan başkanının attığı adımlara baktığınızda güven oluşturmaya değil mevcut güvenin devamını sağlamaya çalışırken asıl amacının güvenin yıkılmasını engellemek olduğunu görmek için alınan kararlar ile resimdeki direkleri karşılaştırmanız ve yapılanların muhtemel sonuçlarını karşılaştırmanız yeterlidir.

Her Kaybedilen Savaş Mağlubiyet Değildir.

Beğendiğiniz yazıları dostlarınız ile paylaşınız.

Saygılarımla

Çok sayıda ve zengin içerikli yazılarımızla, eğitim sektöründeki öncülerdeniz.
Yazılarımıza nırlama veya üye olmadan ulaşabilirsiniz.
Bilgi Güçtür, Lütfen beğendiğiniz yazıları paylaşınız.


Kaynaklar
https://www.npr.org/2020/03/17/816680033/poll-americans-dont-trust-what-they-re-hearing-from-trump-on-coronavirus: Poll: Americans Don't Trust What They're Hearing From Trump On Coronavirus