Güz Akademi-Haberler
 • Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası

Amerika'da Üst akıl olarak nitelendirebileceğimiz İstihbarat Kurumu hangisidir;

(gtag.js)
1.İstihbarat Topluluğu nedir?( Intelligence Community)
            Amerika'daki en üst düzeydeki İstihbarat örgütlerinin kurduğu bir federasyondur. Bu federasyonun üyesi olan istihbarat örgütleri Amerika birleşik devletlerinin Ulusal güvenliğini sağlamak için tek tek veya birlikte çalışarak İstihbarat faaliyetlerini yürütürler. BU federasyonun bu kapsamdaki faaliyetleri ise;

İNOVASYON yapacağız diyoruz, GLOBAL REKABET var diyoruz, İnovasyon ve Rekabet için BİLGİ'yi Nasıl sağlayacağız.
Firmamızın Bilgilerini Nasıl Koruyacağız?


BUNLARIN CEVAPLARINI BİLİYOR MUSUNUZ?
Bilmiyorsanız; Stratejik Yönetim ve Rekabet istihbaratı Eğitimi için Tıklayınız.

   1. Amerikan Başkanının, Milli güvenlik konseyinin, devlet sekreterinin, savunma bakanın, Diğer üst düzey görevlilerin görevlerini yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları bilginin toplanması

   2. Üretilen istihbaratın dağıtımının sağlanması

   3. Amerika'nın güvenliğini sağlamak için muhtemel tehditleri, faaliyetleri ve koruma faaliyetleri ve ülkeye yönelen istihbarat faaliyetlerine karşı;  Uluslararası terör, Narkotik faaliyet ve düşmanca faaliyetleri yürüten, şirket, organizasyon , şahıs ve örgütleri  ve bunların faaliyet gösteren ajanlarına karşı yönlendirilen İstihbarat faaliyetlerini sürdürmek;

   4. Nükleer kirletme, Kimyasal savaş, Biyolojik savaş, Bilgi sistem yapısna yapılacak saldırılar, Narkotik faaliyetler ile ilgili alan ve konularda ülke güvenliği ile ilgili İstihbarat faaliyetlerini sürdürür.

   5. Yurt içinde ve dışında yürütülen İstihbarat operasyonlarına yönetim ve gerekli desteğin sağlanması

   6. Amerikan başkanı zaman zaman doğrudan İstihbarat operasyonlarını yönetebilir.

2.Bu örgütün görevi nedir?
   1. Tüm istihbarat faaliyetlerine liderlik etmek ve bütün verileri birleştirmek, faaliyetleri entegre etmek

   2. Mümkün olan en anlaşılır istihbaratın sağlanmasını temin etmek

3.Milli İstihbarat Yönetim Ofisinin amaçları nelerdir?
   1. İstihbarat analizlerini bileştirmek ve bilgi toplayarak beyaz sarayı ve karar vericileri bilgilendirmek

   2. Gizli bilginin paylaşımını yönetmek ve Gizliliğin teminini sağlamak

   3. İstihbarat örgütlerinin kaynaklarının stratejik hedeflere ve Önceliklere göre yönlendirilmesini yapmak

   4. Bölgesel ve işlevsel benzer stratejileri birleştirmek ve uygulanmasını sağlamak

   5. Güçlü ortaklıklar tesis ederek istihbaratı zenginleştirmek

   6. En üstün IT teknolojisinin avantajı ile global İstihbaratın sağlanmasını temin etmek

   7. Amerika'nın gücünü gösteren en iyi eğitimli istihbarat personelinin çalışmasını sağlamak

   8. En iyi yönetim ve koordinasyon faaliyetleri Tüm istihbarat ailesine en iyi hizmetin verilmesini sağlar.

4.Bu Milli İstihbarat Yönetim Kurumunun üyeleri hangi kuruluşlardır?
 
Milli İstihbarat yönetim ofisi dahil olmak üzere, toplam 17 üye vardır.

KURUM

KISA

1.Merkezi Haberalma Teşkilatı (Central Intelligence Agency)

CIA

2.Savunma İstihbarat Ajansı (Defense Intelligence Agency)

DIA

3.Ulusal Güvenlik Ajansı / Merkez Güvenlik Servisi (National Security Agency/Central Security Service)

NSA

CSS

4.Ulusal coğrafik Istihbarat (National Geospatial-Intelligence Agency)

NGA

5.Ulusal Keşif Ofisi (National Reconnaissance Office)

NRO

6.Hava Kuvvetleri Istihbarat ( 25th Air Force )

25 AF

7.Kara Kuvvetleri İstihbarat: (Army Military Intelligence):

Army MI

8.Deniz Piyadesi İstihbarat (Marine Corps Intelligence)

MCIA

9.Deniz Kuvvetleri Istihbarat (Navy Intelligence)

ONI

10.Enerji bakanlığı İstihbarat ve karşı İstihbarat (Department of Office of Intelligence and Counterintelligence)

OICI

11.İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) Department of Homeland Security

I&A

12.Sahil Güvenlik Istihbarat (United States Coast Guard Intelligence)

CGI

13.Federal soruşturma Bürosu (Federal Bureau of Investigation)

FBI

14.Uyuşturucu ile Mücadele İdaresi (Drug Enforcement Administration)

DEA

15.Dışİşleri Bakanlığı, Istihbarat araştırma bürosu,Department of State, (Bureau of Intelligence and Research ).

INR

16.Hazine bakanlığı Isihbarat ve analiz bürosu, Department of the Treasury, The Office of Intelligence and Analysis

OIA

TFI

 
Genelde Konuşurken İstihbaratın önemli olduğunu vurguluyoruz.
İş hayatına gelince İstihbarat kelimesinden korkuyoruz,
Sonra Rakibimizi Bilmeden Rekabetten bahsediyoruz. Bu nasıl Olacak!
Rekabet İstihbaratı Eğitimi İçin Tıklayınız.
5.Nasıl istihbarat toplar ve temel araçları nelerdir?
 1. Sinyal İstihbaratı - Signals Intelligence (SIGINT)
 1. Görüntü İstihbaratı - Imagery Intelligence (IMINT)

 2. Ölçme ve İz İstihbaratı - Measurement and Signature Intelligence (MASINT)

 3. İnsan İstihbaratı - Human Source Intelligence (HUMINT)

 4. Açık Kaynak İstihbaratı - Open-Source Intelligence (OSINT)

 5. Coğrafi konum istihbaratı - Geospatial Intelligence (GEOINT)

6.Organizasyon yapısı ve yönetimi nasıl işlemektedir?
            Milli İstihbarat Yönetim Kurumunun direktörü senatonun teklif ile Başkan tarafından atanmaktadır İlk başta bu kurumun direktörü aynı zamanda CIA başkan yardımcı olarak görevlendiriliyordu böylece İstihbaratın koordinesi etkin sağlanır diye düşünülmüştü daha sonra uygulamaların görülmesi ile bağımsız bir direktör atanmasına karar verilmiştir.
Yöneticinin dört tane başkan yardımcısı vardır ve faaliyet alanları şunlardır.
 1. Plan, Politika ve İhtiyaçlar Direktör yardımcısı (Office of the Deputy Director for Policy, Plans and Requirements (DDNI/PPR)): Çok hayati istihbarat reform çalışmaları tüm Istihbarat kurumu üyelerini kapsayacak şekilde plan, politika ve ihtiyaçlarının koordinasyonunu sağlar; Güvenlik süreçlerini ve güvenlik işbirliği faaliyetlerini daha da güçlendirmek için yabancı organizasyonlarla, yerel yasal güçlerle ve özel sektörle olan işbirliği faaliyetlerini etkin olarak koordine eder.

 2. İstihbarat Toplama Direktör yardımcısı (Office of the Deputy Director for Collection (DDNI/C)): Milli İstihbarat Yönetim ofisinin yetkisini kullanarak tüm üyelerin istihbarat toplama faaliyetlerinin daha etkin olarak yürütülebilmesi için gelecekteki ihtiyaçları da dikkate alınarak yürütülmesi ve planlamalara girmesini sağlar.

 3. İstihbarat Analiz Direktör yardımcısı Office of the Deputy Director for Analysis (DDNI/A): İstihbarat kullanıcılarına zamanında, doğru ve açık anlaşılır nitelikte istihbarat desteğini sağlar. Etkin analiz yapabilmek için Üyelerin uzmanlığından ve karşılıklı yardımlaşmasından istifade eder. Milli güvenlik konseyine ve başkana günlük istihbarat brifingi verir.

 4. Gelecek İstihbarat kabiliyetleri geliştirme Direktör yardımcısı:(Office of the Deputy Director for Future Capabilities (DDNI/FC)): Gelecekte Kullanılacak kabiliyetleri geliştirilecek İstihbarat teknolojilerinin ve yeniliklerin birleştirildiği bir katalizör görevini yapar. gelecekte kullanılacak teknolojilerin seçiminde tüm kurumlar için teknik danışmanlık görevini yürütür ve aynı amaçla kullanılacak sistemlerin farklı olmasının yaratacağı boşlukları engellemeye ve bütçelerin etkin kullanılmasını koordine eder.

 5. Ayrıca kurum bünyesinde fırsat eşitliği ofisi tüm kurum üyelerini kapsayacak şekilde çalışır ayrıca kurum bünyesinde sivil özgürlükler koruma bürosu da mevcuttur.

"Ben bu işin Kitabını yazdım" deyimi gerçek oldu.

Etkili Sunumda Evrensel İlkeler kitabımın İçeriğine uygun hazırladığım;
Topluluk Önünde Konuşma Eğitimi İçin Tıklayınız.
Etkili Sunum Becerileri Eğitimi İçin Tıklayınız.
Liderlik ve Algı Yönetimi Eğitimi İçin Tıklayınız.


Değerlendirme
:
 1. Kısaca açıkladığımız kurumun görevlerini ve yapısını kısaca değerlendirdiğimizde dört başkan yardımcı ve 2 ayrı ofisin işlerini yürütecek kadroya sahip olacağı anlaşılmaktadır

 2. Ayrıca kurum bünyesinde cari istihbarat ve operasyon merkezi ve ayrıca karşı istihbarat merkezi ve istihbarat ilerini yürütmek için koordinasyon merkezleri bulunacaktır.

 3. Milli İstihbarat yönetim ofisi yerine yalnızca müşterek istihbarat operasyon merkezi kurulması durumunda başkan yardımcılarının yürüttüğü görevler yapılamayacaktır.

 4. Bu kurum kurulmadığı taktirde, tüm istihbarat örgütlerinin senkronize edilmesi ve hedef odaklı çalışma imkanı ortadan kalkacaktır.

 5. Bu kurum kurulmadığı taktirde, Siyası iktidarın bütçe ve operasyon üzerindeki yakın kontrolü ve fırsat eşitliği ve sivil özgürlükleri koruma platformu gibi kontrol ve denetim yöntemleri var olmayacaktır.

 6. Bu kurum kurulmadığı taktirde, Askeri ve diğer istihbarat organizasyonların veri tabanı, aynı tip programların kullanılması ve programların uyumu ile bilgi akşının hızlanması ve ortak operasyonlarda koordinasyon imkanları bu kurum olmadığı taktirde zayıflayacaktır.

 7. Satın alma süreçlerinde, gelecekteki ihtiyaçların bazen benzer bazen de tamamlayıcı teçhizatın alınması ile kurumlar arasında uyum ve istihbaratın geliştirilmesi imkanlarını bu kurum sağlayabilecektir.

 8. Bu kurumu en önemli fonksiyonu olarak yalnızca güvenlik odaklı değil stratejik hedeflere imkanların yönlendirilmesini sağlamasıdır.

 9. Amerikan 17 İstihbarat Örgütü üzerinden yeniden yapılanmanın değerlendirilmesi yazımda kurulmasının uygun olduğunu düşündüğüm yeni kurumlar Ülkemizdeki yeni kurulacak Milli istihbarat koordinasyon ve yönetim ofisinin üyeleri olabileceklerdir.

            Bu yazımdaki yazıların kaynağı tamamen açık kaynak İstihbaratına dayanmaktadır. Ortaya koyduğum teklifler ve fikirlerin tamamı şahsıma aittir. Bu çalışmayı yapma amacım, yeniden yapılanma sürecinde olumlu katkıda bulunacak fikirleri ortaya koymaktır. Saygılarımla

Fikret GÜZELLER